Geografic Comuna Bodeşti este situatã în extremitatea nordicã a depresiunii subcarpatice a Cracãului; depresiune ce face tranziţia între o zonã înaltă Carpaţii Orientali) şi o zonã mai joasã (Podişul Moldovei).
Comuna Bodeşti este strãbãtutã de paralela de 47°02’ latitudine nordicã şi de meridianul de 26°25’ longitudine esticã.
Aşa cum este precizat în „Dicţionarul geografic al judeţului Neamţ”, comuna Bodeştii-Precistei este o comunã ruralã, situatã în podişurile şi dealurile ce se întind la sudul comunei Crãcãoani, Grumãzeşti şi Uscaţi, mărginindu-se la sud-vest cu comuna Dobreni, iar către sud-est cu comunele Cârligi şi Dragomireşti. În „Dicţionarul Geografic al Judeþului Neamţ”(1895) comuna „ e menþionatã ca fiind alcătuită din satele şi cãtunele: Bodeştii-Precistei, Oşlobeni, Cornii-Strâmbi, Bordea şi Dumbrăvele”. Astãzi unele sate şi-au simplificat denumirea (Bodeştii-Precistei în Bodeşti, Cornii Strâmbi în Corni), iar altele aparţin altor comune (Bordea aparţine comunei Ştefan cel Mare).
Comuna se întinde pe o suprafaţã de 6353 hectare, aşezatã la o distanţã de 20 km de municipiul Pitra Neamţ şi 35 km de oraşul Târgu Neamţ, fiind străbãtută de drumul E85 PiatraNeamţ-Târgu Neamţ. Poziţia geografică a furnizat din cele mai vechi timpuri concentrarea populaţiei de-a lungul văii Cracăului, concentrare ce a continuat să se dezvolte de-a lungul arterei principale (Piatra Neamţ-Târgu Neamţ) care a facilitat evoluţia rapidã a comunei.
Suprafaţă: 6353 ha

Infrastructură: şosele, drumuri comunale, telecomunicaţii, reţea electrică.În prezent comuna Bodeşti se învecineazã cu:

- la nord cu comunele Petricani şi Ţibucani

- la est cu comunele Ştefan cel Mare şi Rãzboieni,

- la nord-vest cu comunele Grumãzeşti, Bãlþãteşti şi Crãcãoani,

- la vest cu comuna Dobreni,

- la sud cu comuna Girov.


Subcarpaţii , care se întind între culmea Stânişoarei şi dealurile înalte din est, au un aspect vălurit, între culmile lor întâlnindu-se depresiuni cum sunt: depresiunea Neamţului şi depresiunea Cracău –Bistriţa.
La est depresiunea Cracău-Bistriţa este delimitată printr-o culme deluroasă, întreruptă din loc în loc de şei largi din care fac parte Dealul Corni -603 m şi Holmul Mare -502 m. În această depresiune se află comuna Bodeşti.

Cea mai mare parte a reliefului com. Bodeşti o formează dealurile, care se întind de o parte şi de alta a văii Cracăului. În partea de vest se afla dealul Ceuca. Până nu demult acest deal era acoperi cu tufe de alun, carpen etc.

La nord-est se înşiruie mai multe dealuri :Dumbrava, Comori, Dealul-Roatelor, Bîrleşti, iar la sud se întinde câmpia Almaş care face parte din depresiunea Cracău-Bistriţa.
Prin mijlocul comunei curge râul Cracău, care izvorăşte din ramnificaţia muntoasă Domesnicul, la hotarul comunei Călugareni. Acest râu curge prin Măgura, Văratec, Crăcăoani, Cracăul-Negru şi Magazia pe D.5 1 km. Denumirea acestui râu „Cracău” vine de la numărul mare de ramnificaţii ale albiei.
În lunca Cracăului cresc plante şi pomi care preferă umezeala: sălcii, plopi, arini şi plante ierboase.
Râul Cracău primeşte ca afluent care udă satul Bodeşti, pârâiaşele :Bîrloaia, Zahorna , Bereasa şi Saca.
O bună parte din dealurile comunei este acoperită cu păduri de foioase din care nu lipsesc brazii semeţi şi pinii.