2017   

Note de fundamentare    pagini  1-3  4-8  9-12  13-16  18-20   21-23

Dispoziție ședinta ordinară  CL 03.2017

Programul anual de achiziții 2017 

PH  nr. 35 din 22.03.2017 aprobare plan achizitii

PH  nr. 34 din 22.03.2017  aprobare buget 2017

5 PH nr. 33 din 22.03.2017 excedent bugetar 2016

Anexa 1 Buget local 2017

Anexa 2 Buget local 2017 functionare

Anexa 3 Buget local 2017 dezvoltare

Anexa 4 lista de investitie pentru anul 2017

Anexa 5 numar personal pentru  2017

PH nr. 32 din 22.03.2017  privind  aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2016

PH nr.29 privind modificarea și completarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMȚ"

 

PH nr. 3 din 25.01.2017 privind planul ocupării funcțiilor publice 

PH  nr. 2 organigramă stat funcții

Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2017

  2016  

Documente pentru sedinta Consiliului local din 31.10.2016

PH. nr. 51

PH. nr. 50

PH. nr. 49

PH. nr. 48

Hotărârea nr. 50

Hotărârea nr. 49

Hotărârea nr. 48

Hotărârea nr. 47

Hotărârea nr. 46

Hotărârea nr. 45

Hotărârea nr. 44

Hotărârea nr. 43

Hotărârea nr. 42

Hotărârea nr. 41

Hotărârea nr. 40

Hotărârea nr. 39

Hotărârea nr. 38

Hotărârea nr. 37

Hotărârea nr. 36

Hotărârea nr. 35

Hotărârea nr. 34

Hotărârea nr. 33

Hotărârea nr. 32

Hotărârea nr. 31

Hotărârea nr. 30

Hotărârea nr. 29

Hotărârea nr. 28

Hotărârea nr. 27

Hotărârea nr. 26

Hotărârea nr. 25

Hotărârea nr. 24

Hotărârea nr. 23

Hotărâre privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare a deșeurilor 

Hotărâre privind aprobarea implementării programului "Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității"

Hotărâre privind aprobarea ocupării funcțiilor publice

Hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări și acțiuni

Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

Hotărâre privind completarea hotărârârii nr.57 din 29.11.2015

Hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiție "Modernizare drumuri locale"

Hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiție "Pod peste râul Cracău în sat Oșlobeni"

Hotârâre privind aprobare a cofinanțării obiectivului de investiție "Modernizare la Școala cu clasele I-IV Bodeștii de Sus"

Hotărâre privind aprobare a cofinațării obiectivului de investiție "Modernizare la Școala cu clasele I-IV Bodeștii de Jos"

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local

Hotărâre privind utilizarea în anul 2016 a excedentului înregistrat la 31.12.2015

Anexa 2A

Anexa 2B

Anexa 2C

Anexa 2D

Anexa 2E

Anexa 2F

Anexa 2G

Anexa 2H

Anexa 2I

Anexa 2J

Anexa 2K

Anexele 1 și 2 Buget 2016 venituri și cheltuieli

Hotărâre privind aprobarea bugetului local

Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului

Anexa

Tabel comisii

Hotărâre privind ocuparea definitivă a 63 mp teren, din domeniul public al comunei Bodești

Hotărâre privind stabilirea condițiilor de acces pe rețeaua stradală

Cerere și documente S.C. General S.R.L. - Pagini 1-4  5-7  8-11 12-14 15-17  18-20  21-22

Anexa ph 28 - dezmembrare teren - Pagini  1-4   5-8  9-16

 

Decembrie

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare

Anexă

Hotărâre privind modificarea și completarea Acordului de Parteneriat - "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Neamț"

Anexă

Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire C-T-Zona 1

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Noiembrie

Hotarare rectificare buget.pdf

Hotarare retea scolara 2016 2017.pdf

Hotarare taxe si impozite 2016.pdf

Octombrie

Hotarare concesiune terenuri Bodesti de Jos.pdf

Hotarare aprobare SF BODESTI drumuri locale.pdf

Hotarare IMPLEMENTARE PROIECT COM BODESTI.pdf

Hotarare strategia de dezvoltare locala.pdf

Hotarare rectificare buget.pdf

Anexa 1 la hotararea nr.50 studiu oportunitate caiet concesiune.pdf

SDL Bodesti.pdf

Septembrie

Hotarare modificare inventarului public care alcatuiesc domeniul public.pdf

Hotarare rectificare buget.pdf

Hotarare presedinte de sedinte.pdf

August

Hotarari domeniul public.pdf

Hotarare organizare de santier.pdf

Hotarare drum suprainaltat.pdf

Hotarare intersectare investitii.pdf

Hotarare domeniul public.pdf

Hotarare concesiune apa Corni.pdf

Hotarare rectificare buget 08.2015.pdf

Atributii consiliu.pdf

Hotarare domeniul public apa Corni.pdf

Iulie

Hotarare presedinte de sedinte.pdf

Hotarare domeniu privat.pdf

Hotarare modificare Aqua Neamt.pdf

Hotarare tarife apa.pdf

Hotarare ziua comunei.pdf

Hotarare rectificare buget.pdf

Act adit_10 act constitutiv 2015.pdf

Act adit_10 statut 2015.pdf

Iunie

Hotarare acordare ajutor incendiu.pdf

Hotarare rectificare buget.pdf

Hotarare modificare domeniu public.pdf

Mai

Hotarare asumare termen AQUA.pdf

Hotarare rectificare buget 05.2015 II.pdf

Aprilie

Hotarare presedinte de sedinte 23.04.2015.pdf

Hotarare demisie consilier.pdf

Hotarare validare mandat de consilier 04.2015.pdf

Hotarare modificare comisii de specialitate.pdf

Hotarare rectificare buget 04.2015..pdf

Hotarare PUG Bodesti.pdf

Hotarare dezmembrare teren domeniul public Obor.pdf

Hotarare modificare inventar domeniul public.pdf

Hotarare modificare inventar domeniul privat.pdf

Hotarare modificare domeniu public.pdf

Martie

Hotarare suplimentare cofin drumuri.pdf

Hotarare rectificare buget

Hotarare modificare Aqua neamt.pdf

Hotarare concesiune teren Oslobeni.pdf

Hotarare presedinte de sedinte.pdf

Anexa 1 2 si 3 hot 12 studiu oport caiet concesiune doc atrib.pdf

Anexa 1 hot 11 act adit_9 act constitutiv 2015.pdf

Anexa 1 la hot 10 rectificare buget 03.2015.pdf

Anexa 2 la hcl 11 act adit_9 statut 2015.pdf

Anexa 2 la hot 10 buget investii 2015.pdf

Februarie

Hotarare retea scolara.pdf

Hotarare privind aprobarea încheierii contului de executie a bugetului local pe anul 2014.pdf

Hotarare aprobare buget 2015.pdf

3 hot buget.rar

Hotarare utilizare excedent bugetar 2015.pdf

Hotarare aprobare plan de actiuni L 416.2001.pdf

Hotarare aprobare studiu de fezabilitate pentru realizare obiectivului de investitie Canal in satul Bodesti.pdf

Hotarare concesiune pasuni izlaz.pdf

Retea scolara 02.2015.pdf

Retea scolara11.2015.pdf

  2014 

1. Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de investiţii “Achiziţii de utilaje şi echipamente pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bodeşti”

2. Hotărâre privind aprobarea „ Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în caz de mobilizare sau  război”

3. Hotărâre privind aprobarea încheierii contului de executie a bugetului local pe anul 2013

4. Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2014

5. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

6. Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

  2013 

1. Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

2. Hotărâre  privind aprobarea Planului de lucrări și actiuni de interes local, intocmit in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Anexa - Plan de lucrări și acțiuni de interes local intocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) si (8) din Legea 416/2001 cu modificările și completările ulterioare

3. Hotărâre  pentru aprobarea Raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 01-01.2012-31.12.2012

Raport de activitate pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 privind stadiu de înscriere a datelor în registrul agricol

4. Hotarare privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale a secretarului comunei Bodesti

5. Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic si a Documentatiei pentru atribuirea contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitie “Pod peste raul Cracau în sat Oșlobeni, zona Biserica, comuna Bodești

6. Hotărâre privind acordarea unui premiu in suma neta de 1000 lei, de la bugetul local pe anul 2013, unei persoane care a implinit varsta de 100 de ani si are domiciliul in comuna Bodesti

7. Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bodești prin concesiune

8. Hotărâre privindcompletarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bodesti, cu bunurile rezultate din investiţia “Alimentare cu apă  in sat Oslobeni, comuna Bodesti, judetul Neamt” si investitia “Extindere alimentare cu apa in sat Bodesti, comuna Bodesti, judetul Neamt”

9. Hotărâre privind participarea ca actionar la Compania judeteana APA SERV S.A.  Neamț

10. Hotărâre privind aprobarea concesiunii directe a Serviciului de alimentare cu apa conform prevederilor contractului de delegare nr. 28/10.08.2009 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  AQUA NEAMT

11. Hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

12. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Bodesti pentru lunile: aprilie, mai si iunie ale anului 2013

13. Hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local pe anul 2012

14. Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2013

15. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2013

16. Hotărâre privind modificarea hotarari Consiliului local Bodesti nr. 48 din 30.11.2005 privind înfiinţarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Bodesti, judetul Neamț

17. Hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2013

18. Hotărârea privind aprobarea organigramei si statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bodești

19. Hotărâre privind  aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii la obiectivul “Podet  peste paraul “Fantana Babei” sat Bodestii de Jos -in zona locuintei def. Mazilu Elena”

20. Hotărârea privind aprobarea modificarii denumirii Asociatiei “Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare”

22. Hotărârea privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea  Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”

23. Hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a pajiştilor ( izlazurilor comunale) din domeniul public al comunei Bodesti, rămase neconcesionate

24.Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Bodesti pentru lunile: iulie, august si septembrie ale anului 2013

25. Hotărâre privind aprobarea organigramei si statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bodesti

26. Hotararea privind modificarea hotarari Consiliului local Bodesti nr. 7 din 28.03.2013 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bodesti prin concesiune

27. Hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2013

28. Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul “Extindere retea apa potabila in localitatea Bodesti (zona Valea Prundului), comuna Bodesti, judetul Neamt”

29. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Bodesti pentru lunile : octombrie, noiembrie si decembrie ale anului 2013

30. Hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

31. Hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  Serviciului  Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ

32. Hotărâre de modificare a hotărârii Consiliului Local al comunei Bodesti nr. 8 din 24.02.2011 privind    aprobarea  amplasamentelor punctelor de colectare în cadrul proiectului „Sistem de mana gement Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”

33. Hotărâre privind ocuparea definitiva a 6 m.p. teren si  ocuparea temporara a 2014 mp de teren,  din domeniul public al comunei Bodesti, pentru realizarea obiectivului “Extindere retea apa potabila in localitatea Bodesti (zona Valea Prundului), comuna Bodesti, judetul Neamt”

34. Hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice, a Proiectului tehnic, precum si aprobarea realizarii obiectivului de investiţii “Extindere retea apa potabila in localitatea Bodesti (zona Valea Prundului), comuna Bodesti, judetul Neamt”

35. Hotărâre privind aprobarea "Regulamentului referitor la conditiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Bodesti in vederea instalării, întretinerii, înlocuirii sau mutării retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructuranecesare sustinerii acestora modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura,precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice"

36. Hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2013

37. Hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2013

38. Hotărâre privind aprobarea acordarii de ajutor banesc unor cetateni  al caror locuinte au fost afectate de incendiu

39. Hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

40. Hotărâre privind aprobarea numirii d-nului primar, Macovei Ioan, - reprezentant legal al Comunei Bodeşti pentru instrumentarea proiectului ce urmează a fi finanţat prin măsura 322 din PNDR, axa LEADER, Măsura 4.322(1) – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, măsură lansată de GAL Dragomireşti - Ştefan cel Mare,  intitulat “Achiziţii de utilaje şi echipamente pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bodeşti”

41. Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodesti, judeţul Neamţ pentru anul 2014 - 2015

42.Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Bodesti pentru lunile : ianuarie, februarie si martie ale anului 2014

 2012 

1. Hotărâre privind modificarea hotărârii  Consiliului Local Bodeşti nr.38 din 29.12.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012; - aviz comisia 1,2 şi 3

2. Hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări şi acţiuni de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile art.6, alin(7) şi (8) din Legea nr.416/2001 cu modificările şi completările ulterioare; - aviz comisia 1,2 şi 3

3. Hotărâre privind aprobarea ocupării definitive a suprafeţei de 2 mp din terenul aferent Şcolii din satul Oşlobeni, în vederea realizării unui "Puţ Forat"; - aviz comisia 1,2 şi 3

4. Hotărâre privind aprobarea Proiectului Planului de școlarizare al Școlii cu Clasele I-VIII Bodești pentru anul școlar 2012-2013

Plan de școlarizare

5. Hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local pe anul 2011

Raport gestiune cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011

6.Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2012

7. Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local, în cursul anului 2012

8. Hotărâre privind aprobarea studiului de prefezabilitate în vederea realizării unei investiții pentru captare izvor și construire adăpători animale izlaz comunal Corni, comuna Bodești

9. Hotărâre privind încetarea de drept a mandatelor consilierilor locali Monac Viorel și Catană Neculai

10. Hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri locali ai domnilor Bărnoaiea Constantin și Brănoaiea Constantin

11.Hotărâre privind modificarea  anexei hotarari Consiliului local al comunei Bodesti nr. 40 din 18.06.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

12. Hotărâre privind aprobarea retelei scolare a comunei Bodesti pentru anul scolar 2012-2013

Rețea scolară

13. Hotărâre privind modificarea hotarari Consiliului local al comunei Bodesti nr. 38 din 29.12.2011, privind stablirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

14. Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”

Act adițional la Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț

 Act adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț

15.Hotărâre privind concesionarea terenului din “Cariera de nisip’

Documentație de atribuire

Caiet de sarcini

16. Hotărâre privind concesionarea pasunii  (islazului comunal),  teren situat in comuna Bodesti, judeţul Neamţ

Studiu oportunitate

Caiet sarcini

Documentație de atribuire

17. Hotărâre privind aprobarea organigramei si statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bodesti

18. Hotărâre  privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea si igienizarea comunei Bodesti ce va fi aplicat in anul 2012

19. Hotărâre privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale a secretarului comunei Bodesti

20. Hotărârea  privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Bodesti pentru lunile aprilie, mai si iunie anul 2012

21. Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru zone declarate vulnerabile la nitrati din surse agricole, la nivelul comunei Bodesti

22. Hotărâre privind  modificarea hotarari Consiliului local Bodesti nr. 16 din 29.02.2012 privind concesionarea pasunii  (islazului comunal),  teren situat in comuna Bodesti, judeţul Neamţ

Procese verbale ședințe Consiliul Local

Proces verbal 29.03.2012